نمك LiBr داراي پيوند شيميايي محكم و قدرت ماندگاري زيادي است كه به طور كلي با توجه به شرايط داخل دستگاه جذبي به هيچ وجه مستهلك و از بين رفتني نمي باشد. ولي به دليل وجود مكمل هاي موجود در داخل LiBr (عامل قليائيت و بازدارنده ها و … ) كه قابل تغيير و تبديل مي باشند آزمايش و كنترل كيفي محلول در فواصل مختلف لازم و ضروري مي باشد.

نمك LiBr در حضور فلز و اكسيژن عامل خوردگي مي باشد بدين منظور به جهت جلوگيري از اين مثلث خوردگي داخل چيلر را خالي از هوا نموده و از بازدارنده هاي مختلف جهت جلوگيري از خوردگي استفاده مي كنند.

از مواد موجود در محلول LiBr مي توان به انواع بازدارنده ها و تثبيت كننده قليائيت و عامل كنترل PH  و مواد شيميايي آلي موجود كه باعث افزايش راندمان برودتي مي شوند اشاره نمود كه منهاي خود نمك LiBr همگي قابل تغيير و تبديل هستند بنابراين جهت پايداري شيميايي محلول LiBr و همچنين تثبيت راندمان برودتي مناسب دستگاه و جلوگيري از استهلاك لوله هاي داخلي و پوسته فلزي آزمايش وكنترل كيفي و نهايتا بازيافت محلول در هر فصل كاري حداقل يكبار توصيه مي شود. (توصيه شركت هاي معتبر بين المللي ، ترين ، كرير و …)

آزمايشگاه شيميايي :

با توجه به مطالب بيان شده در مورد لزوم كنترل و احياء مواد موجود در محلول ليتيوم برومايد ،تست و بازيافت شيميايي توسط آزمايشگاه شيمي تجزيه به شرح ذيل انجام   مي پذيرد.

  1. تست و كنترل PH (حدود اسيدي – بازي)
  2. كنترل مقدار قلياييت ( Alkalinity)
  3. تست مقدار – OH
  4. تست انواع بازدارنده هاي خوردگي(Inhibitor )كه شامل :Li2Moo4 و Li2Cro4 و LiNo3
  5. تست و كنترل مواد آلي كه قدرت جذب LiBr را افزايش مي دهند و از تركيب مواد با آب كندانسور جلوگيري مي نمايد.
  6. تست و تعيين مقدار فلزات سنگين محلول(Heavy Metals (as Cu
  7. تست تعيين اندازه ذرات معلق Suspended Solids ( كه باعث گرفتگي نازلهاي دستگاه شده ومنجر به كاهش راندمان برودتي مي شود. )

نمونه نتایج آزمایشات( جدول آزمایشات )

موضوع آزمایش : اندازه گیری اجزاء تشکیل دهنده محلول لیتیم برماید چیلر جذبی و تعیین میزان ناخالصیهای موجود و در صورت لزوم تجویز مکمل شیمیایی برای تامین مکسورات شیمیایی اجزاء سالوشن

 

UNITREFERENCESPECIFICATIONITEM


w/w53%51.9%غلظت (وزنی/ وزنی) LiBr .nH2O
Kgr/Lit1.581.56دانسیته Density
Kgr/chiller795795جاذب خشک DRY SALT
Kgr/chiller15001530وزن سالوشن Mass
Liter950980حجم سالوشن Volume
Gr/liter 68.6
in 53%
66.3
in 51.9%
یون لیتیم +Li
Gr/liter 790
in 53%
764
in 51.9%
یون برم -Br
PPMLi2CrO4UN.Normalضد خورنده فلزی Inhibitor
PPM640** 398کروم (Cr(VI
PPM1600** 961کرومات لیتیم (CrO4 = (Li 2CrO4
PPM.N.D** 20.0 نیترات -NO3
PPM150.N.Dمولیبدات لیتیم (MOO4= (Li2MoO4
N0.030**** 0.012 قلیائیت محلول Alkalinity
gal3Normalالکل اکتیل Alcohol
Acid – Base7.5-9.57.5 بازه اسیدی بازی PH
PPMMax 300** 517یون سدیم محلول Na
PPMMax 1.0** 32.5 کلسیم Ca
PPMMax 1.0** 4.8یون آهن محلول Fe
PPMMax 1.0** 84.5یون مس محلول Cu
PPMMax 5 ** 320 !کل ذرات معلق Total Sus.Solids

ITEM  IS  CRITICAL (****)       Solution Ref

Water Ref  In*** Ton Chiller  :       galon

In *** Ton Chiller  :   ۱۵۰۰  Kg