آزمایشگاه تخصصی LiBr  کیمیاگران

موضوع آزمایش : اندازه گیری اجزاء تشکیل دهنده محلول لیتیم برماید چیلر جذبی و تعیین میزان ناخالصیهای موجود و در صورت لزوم تجویز مکمل شیمیایی برای تامین مکسورات شیمیایی اجزاء سالوشن

 

UNITREFERENCESPECIFICATIONITEM


w/w53%51.9%غلظت (وزنی/ وزنی) LiBr .nH2O
Kgr/Lit1.581.56دانسیته Density
Kgr/chiller795795جاذب خشک DRY SALT
Kgr/chiller15001530وزن سالوشن Mass
Liter950980حجم سالوشن Volume
Gr/liter 68.6
in 53%
66.3
in 51.9%
یون لیتیم +Li
Gr/liter 790
in 53%
764
in 51.9%
یون برم -Br
PPMLi2CrO4UN.Normalضد خورنده فلزی Inhibitor
PPM640** 398کروم (Cr(VI
PPM1600** 961کرومات لیتیم (CrO4 = (Li 2CrO4
PPM.N.D** 20.0 نیترات -NO3
PPM150.N.Dمولیبدات لیتیم (MOO4= (Li2MoO4
N0.030**** 0.012 قلیائیت محلول Alkalinity
gal3Normalالکل اکتیل Alcohol
Acid – Base7.5-9.57.5 بازه اسیدی بازی PH
PPMMax 300** 517یون سدیم محلول Na
PPMMax 1.0** 32.5 کلسیم Ca
PPMMax 1.0** 4.8یون آهن محلول Fe
PPMMax 1.0** 84.5یون مس محلول Cu
PPMMax 5 ** 320 !کل ذرات معلق Total Sus.Solids

ITEM  IS  CRITICAL (****)       Solution Ref

Water Ref  In*** Ton Chiller  :       galon

In *** Ton Chiller  :   ۱۵۰۰  Kg