امروزه عمر چيلرهاي جذبي در ايران به بيش از نيم قرن رسيده است و در صنعت تاسيسات به عنوان يكي از تجهيزات سرمايشي مناسب به كار گرفته مي شود. با توجه به كاهش مصرف انرژي و فقدان لرزش و سرو صدا و امكان نصب و قرار دادن آن در هر محيط صنعتي و غير صنعتي، نظر صاحبين پروژه ها را به منظور استفاده از اين دستگاه به عنوان يك سيستم خنك كننده مناسب به خود جلب نموده و مورد انتخاب قرار گرفته است.

در چيلرهاي جذبي از برخي مواد شيميايي به عنوان جاذب استفاده مي شود. به طور مثال در چيلرهاي آمونياكي عامل جذب ، آمونياك بوده و در چيلرهاي جذبي ليتيومي ، از يك نمك معدني به نام برميد ليتيوم به عنوان جاذب بخار آب استفاده مي شود.

ساختار فيزيكي چيلرهاي جذبي :

چيلرهاي جذبي از واحدهاي اواپراتور و ابزوربر در پوسته و شل اصلي و واحد كندانسور و ژنراتور در پوسته و شل كوچكتر و نهايتا از مبدل حرارتي و سيستم هاي جنبي ماننده سيستم پرچ جهت جذب و تخليه گازهاي غير غابل كندانس – سيستم سايكل گارد به منظور كنترل حجم آب و غلظتLiBr دردستگاه  و همچنين خطوط لوله انتقال جريان و انتقال حرارت تشكيل شده است. البته در بعضي از انواع چيلرهاي جذبي چهار واحد اصلي در يك پوسته متمركز شده و گاها در برخي ديگر، سيستم پرچ وجود ندارد و گازهاي تقطير ناپذيردر فواصل مختلف  توسط پمپ وكيوم از دستگاه خارج مي شود.

 

ساختار شيميايي موجود در چيلرهاي جذبي :

در اين گونه چيلرها چهار جريان مايع كه از لحاظ دمايي با يكديگر مرتبطند وجود دارند.

  1. جريان آب معمولي كه در سيستم فن كوئل و واحد اواپراتور جريان دارد.
  2. جريان آب معمولي ديگر كه در سيستم برج خنك كننده و واحد ابزوربر و كندانسور جريان دارد.
  3. آب مقطر كه در داخل سيستم بسته چيلر جذبي وجود دارد و باعث غلظت و رقت LiBr مي گردد. (حامل گرما از اواپراتور به ابزوربر)
  4. LiBr كه به عنوان يك نمك معدني جاذب در سيستم، كار جذب بخارات گرم آب و انتقال آن را بر عهده دارد.

عملكرد چيلرهاي جذبي :

هنگامي كه آب فن كوئل سرماي خود را به اتاق منتقل و گرماي موجود را جذب مي كند توسط پمپ به چيلر منتقل مي شود. سپس گرمايي كه به چيلر مي رسد به آب مقطر داخل دستگاه وارد شده و باعث مي شود آب موجود به بخارات آب تبديل شود. اين بخارات گرم حاصل شده توسط LiBr در داخل چيلر حمل مي شود و سپس به آبي كه از برج خنك كننده به چيلر مي رسد مرتبط شده و گرماي موجود را به آب برج منتقل مي كند و بعد گرما به وسيله آب برج پمپ شده و به برج خنك كننده مي رسد و گرما را به خارج از سيستم انتقال مي دهد.