گالری ت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سبستم های سرمایشی و گرمایشی مطبوع
سالن ۵

صاویر:

گالری فیلم: